Kutatás

Kutatási stratégia


Az erdészeti feltáróhálózatok tervezésében és nyilvántartásában, részben a térinformatikai fejlesztések felhasználásával, az informatika alkalmazásának lehetőségeit vizsgáljuk konkrét megbízási munkák keretében. Az erdészeti utak pályaszerkezetének vizsgálatával kapcsolatban többek között a kötött talajon épülő meszes talajstabilizáció szerepével, valamint a rá épített pályaszerkezetek forgalomállóságával foglalkozunk. Az így megvalósuló alkalmazott kutatások során létrejövő eredmények a gyakorlatban közvetlenül hasznosulnak.

A legfontosabb kutatások


Erdészeti utak számítógépes tervezése

Talajstabilizációs eljárások kötött talajon

Erdészeti utak fenntartása

Erdőfeltárás a megváltozott társadalmi feltételek között

Erdészeti utak tervezési paraméterei a természetvédelmi igények figyelembevételével

Térinformatika a feltáróhálózatok tervezésében

Erdészeti útügyi információs rendszerek kialakításaErdészeti utak számítógépes tervezése

Témavezető: Markó Gergely egyetemi adjunktus
Résztvevő kutatók:

A kutatási téma célja, elérendő eredmények

Az erdészeti utak terveinek elkészítésekor arra törekszünk, hogy az út a legkisebb mértékben bontsa meg a természetes állapotot, de ugyanakkor az műszakilag és közgazdaságilag is a legkedvezőbb megoldást nyújtsa. Hegy- és dombvidéken ezt csak úgy valósíthatjuk meg, hogy a tervezés időszakában több tervvariánst készítünk, értékelünk, majd hasonlítunk össze. Ezt a feladatot elfogadható idő alatt csak számítógépes programok és a korszerű geodéziai műszerek segítségével lehet megoldani.
A ma már mindenki számára elérhető hardvereszközökkel szemben a fő probléma a célnak megfelelő szoftver kiválasztása, amely figyelembe veszi az erdészeti úttervezés igényeit. A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszékén a nyolcvanas évek eleje óta folyik erdészeti utak tervezésére alkalmas programok fejlesztése. A fejlesztés legfrissebb eredménye egy úttervezést szolgáló saját fejlesztésű grafikus tervező program és a rajzi kiegészítésekre és a kirajzoltatásra használt AutoCAD általános mérnöki tervezői szoftver egymásra épülő alkalmazása. A kifejlesztett számítógépes alkalmazás a ma már általánosan használt mérőállomások és digitális szintezők adatcsere formátumának kezelésére is képes, amely a hibamentes és gyors adatáramlást segíti elő. A megfelelően dokumentált saját készítésű program ezen kívül tetszőlegesen módosítható, illetve továbbfejleszthető. Jelenleg a szoftver közutak tervezésére is alkalmas programmá fejlesztése folyik.

Talajstabilizációs eljárások kötött talajon

Témavezető: Dr. Kosztka Miklós egyetemi tanár
Résztvevő kutatók:

A kutatási téma célja, elérendő eredmények

A helyi talajok felhasználása a pályaszerkezetek felépítésénél nem csak közgazdasági, hanem környezetvédelmi igény is. Az erdészeti útépítések területén korábban elterjedt meszes talajstabilizáció iránt ismét megnőtt az érdeklődés.
Vizsgálataink célja: meghatározni stabilizációra alkalmas talajok körét, kiválasztani azokat a jellemzőket, amelyek alapján az eljárás alkalmazásának biztonsága valószínűsíthető, a kedvező kötőanyag adagolás meghatározására egy megfelelő módszert kidolgozni, a meszes talajstabilizáció hatásának időbeli változását kimutatni a korábban megépült erdészeti utak állapotának vizsgálatával.
A kutatásokat a CARMEUSE Mész Kft.támogatja.

Erdészeti utak fenntartása

Témavezető: Dr. Kosztka Miklós egyetemi tanár
Résztvevő kutatók:

A kutatási téma célja, elérendő eredmények

Az erdészeti úthálózat mintegy 3000 km hosszúságú burkolt útjai jelentős nemzetgazdasági és vállalati értéket képviselnek, amelyek hatékony fenntartása csak rendszerszemléletű tervezéssel, irányítással valósítható meg. Az erdészeti útfenntartás fogalmi rendszerének rögzítése után kidolgoztuk a forgalom elemzésen és állapotfelvételen alapuló döntési modellt, amelynek alapján kialakítható az útfenntartási stratégia, valamint mérlegelhető az útfenntartási taktikában megvalósuló útfenntartás hosszú távú hatása. A kialakított adatbank az útfenntartási munkák hatékonyságának követésére és elemzésére alkalmas. A rendszerszemléletű útfenntartást hat erdőgazdaság mintegy 1000 km hosszú úthálózatára dolgoztuk ki. A rendszerszemléletű útfenntartást megalapozó eredményekre támaszkodva alakítható ki az informatikára alapozott erdészeti útügyi információs rendszer.

Erdőfeltárás a megváltozott társadalmi feltételek között

Témavezető: Dr. Kosztka Miklós egyetemi tanár
Résztvevő kutatók:

A kutatási téma célja, elérendő eredmények

A politikai változások hatására megváltozott a társadalom erdőgazdálkodással szemben támasztott igénye. Eszerint természetközeli, többcélú erdőgazdálkodást kell megvalósítani különböző tulajdonformák között. Az új szemléletű erdőgazdálkodás igényeit az erdőfeltárásnak is követni kellett. Ma már nem elég az alapanyag-termelést szolgáló erdőfeltárást megvalósítani, hanem a társadalom minden igényét figyelembe vevő hálózatot kell létrehozni. A társadalom egyes elemeinek igényei és céljai a legtöbb esetben hasonlóak, de a megvalósítás folyamatában lehetnek különbségek, amelyek konfliktushoz vezetnek. A konfliktusok egyik forrása az erdőfeltárás, amelynek feloldását célozza a kutatás. A konfliktusok elemzésére támaszkodva kidolgoztuk az erdőfeltárás új szemléletű fogalmi rendszerét, amely alkalmas a konfliktusok feloldására. Feltártuk az erdőfeltárás és erdőgazdálkodás új kapcsolatát, a szállítási rendszer elemeinek kapcsolatát, a hálózat kialakítását befolyásoló tényezőket.
Megfogalmaztuk a kedvező útsűrűség fogalmát, kidolgoztuk a feltáróhálózat struktúráját meghatározó feltárási koncepciót, javaslatot tettünk a feltáróhálózat tervezésének tevékenységi rendszerére.
Megalkottunk egy a dinamikus hálózattervezési módszert, amellyel az időben változó körülményekhez lehet mindenkor alkalmazkodni. Az elméleti kutatás eredményeit a gyakorlatban is hasznosítottuk. Az FVM Erdészeti Hivatala támogatásával megterveztük a Börzsöny feltáróhálózatát, ahol először használtuk fel a geoinformatika által nyújtott lehetőségeket. A kutatási téma egyben megalapozta azokat a kutatási témákat, amelyek a feltáróhálózat tervezését korszerűsítik, valamint alapja egy teljes erdészeti útügyi információs rendszernek.

Erdészeti utak tervezési paraméterei a természetvédelmi igények figyelembevételével

Témavezető: Dr. Kosztka Miklós egyetemi tanár
Résztvevő kutatók:

A kutatási téma célja, elérendő eredmények

A természetközeli többcélú erdőgazdálkodás megköveteli egy olyan feltáróhálózat kiépítését, amelyik az erdőgazdálkodás céljain kívül a természetvédelem igényeit is figyelembe veszi. A feltáróhálózat legnagyobb részét alkotó erdészeti feltáróutak tervezésében és kivitelezésében az ökológiai szempontok érvényesítése szükségessé teszi a tervezési paraméterek, sőt az egész tervezési folyamat felülvizsgálatát.
Az erdészeti utak esetében a fontosabb tervezési paramétereket és előírásokat a Tanszék által kidolgozott "Erdészeti utak tervezési irányelvei" című kiadvány foglalja össze, amelynek készítésekor a természetvédelem igényeit is szem előtt tartottuk. A folyamatosan fejlődő ökológiai szempontú műszaki megoldások szükségessé teszik a tervezési előírások időszakos újragondolását, amely a tervezési irányelvek módosítását is jelenti. Ezt a fejlesztő tevékenységet az Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék továbbra is feladatának tartja.
A kiadvány elkészítését az FVM Erdészeti Hivatala finanszírozta.

Térinformatika a feltáróhálózatok tervezésében

Témavezető: Dr. Péterfalvi József egyetemi docens
Résztvevő kutatók:

A kutatási téma célja, elérendő eredmények

A természetközeli többcélú erdőgazdálkodást szolgáló erdészeti feltáróhálózatokat a területen megjelenő számos feltárási igény miatt területfeltáró hálózatként kell létrehozni. A területfeltáró hálózatok tervezésekor törekedni kell arra, hogy a hálózat kialakítását befolyásoló minden igényt és korlátot felmérjünk és az így megfogalmazott igényeknek megfelelő hálózati variációkat tervezzük meg. A variációk közül a pillanatnyilag legkedvezőbb megoldást széleskörű elemzésre támaszkodva lehet megalapozottan kiválasztani. Mindez azt jelenti, hogy a tervezési és a döntési fázisban egyaránt a térben megjelenő rendkívül sok adat kezelésére van szükség, amelyhez a térinformatikai programok nyújtanak segítséget. A geoinformatikai szoftverre épülő tervezési módszer olyan hatékony eszköz, amelynek segítségével az állandóan változó körülmények és kiindulási adatok nyomon kísérhetők, valamint minden megvalósult feltárási elem után megvizsgálva céljaink teljesülését, a szükséges módosítások azonnal átvezethetők és megjeleníthetők.

Erdészeti útügyi információs rendszerek kialakítása

Témavezető: Markó Gergely egyetemi adjunktus
Résztvevő kutatók:

A kutatási téma célja, elérendő eredmények

A kutatás során az erdészeti feltáróhálózatok fenntartását, fejlesztését, valamint a szállítás-szervezést támogató, térinformatikai módszereket és eszközöket alkalmazó információs rendszerek kialakításának folyamatát vizsgáljuk. A kutatás első fázisában általunk kialakított, valós adatokra támaszkodó geoinformációs rendszer a későbbiekben mintául szolgálhat további rendszerek felállításához. A kialakítandó geoinformációs rendszerek:
  • tartalmazzák a feltáróhálózathoz köthető információkat (utak, rakodók földrajzi helyzete, teherbírás és járhatóság, pályaszerkezet, mértékadó emelkedő, forgalom stb.);
  • GPS-készülékeken és kézi számítógépeken megjeleníthető intelligens térképek segítségével navigációs szolgáltatásokat nyújtanak;
  • az utak hálózati kapcsolatainak korrekt ábrázolásán keresztül útvonaltervező és útvonal-optimalizáló funkciókkal rendelkeznek;
  • a járhatósági, teherbírási és forgalmi adatok elemzésével előrejelzik a feltáróhálózat fenntartási tevékenységeinek helyét és idejét;
  • alapadatokat szolgáltatnak a feltáróhálózat fejlesztéséhez, valamint támogatják a kialakított variációk elemzését.